Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2013

19:37
4999 31f3 390
Reposted bynaobcasachpicturesquemyouinherentlynoiseisolement
18:25
Reposted frominpassing inpassing viawadliwie wadliwie

December 15 2013

21:22
Dlaczego nigdy nie wiemy, że widzimy daną osobę ostatni raz? Może wtedy powiedzielibyśmy to wszystko, czego już nigdy jej nie powiemy, może zaciągnęlibyśmy się jej zapachem by czuć go przez całe życie, może ostatni raz.. dotknęli byśmy jej serca, by poczuć smak życia...
— unknown
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaduuuli duuuli
21:20
7898 9b7e 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viamalinowowa malinowowa
21:12
6397 81f8 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaduuuli duuuli
21:12
Co roku nieświadomie mijamy rocznicę naszej przyszłej śmierci.
— variable soup
Reposted fromwezsplyn wezsplyn viaduuuli duuuli
21:12
Reposted fromshakeme shakeme viaduuuli duuuli
21:11
21:07
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialugola lugola
21:07
Chaos of trouble | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
21:07
5174 64cc 390

magpieandwhale:

mmeflamel:

[x]

Irish wolfdogs think they are just little puppies.
Sparkling soul in a giant’s body.

This makes me happy on a subatomic level.

21:05
Umierała. Uśmiechała się, żartowała,poklepywała po plecach, tańczyła.. Ale umierała. Wewnętrznie, niemal niezauważalnie.
21:03
7474 8cb0 390
wybacz mi wszystko, proszę 
Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa viaEdgi Edgi
21:03
0445 d5dd 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viamalinowowa malinowowa
21:02
4409 42c7 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamalinowowa malinowowa
21:02
2081 4aaf 390
Reposted fromget-fit get-fit viaduuuli duuuli
21:00
3733 a018 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaduuuli duuuli
21:00
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaEdgi Edgi
21:00
3361 f031 390
Reposted fromparamaribo paramaribo viamalinowowa malinowowa
20:41
9441 58aa 390
Reposted fromkonwalia konwalia viaEdgi Edgi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl